Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

Od czerwca 2017 roku ZS w Czchowie realizuje projekt pn.„Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Projekt zakłada doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu zawodowym. Umożliwia uczniom i nauczycielom  podnoszenie kompetencji związanych z zawodem oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji cenionych na rynku pracy. Uczniowie  mają również możliwość uczestnictwa w płatnych stażach zawodowych, wyjazdach zawodoznawczych do przedsiębiorców, a także w razie konieczności w zajęciach wyrównawczych.

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne dla uczestników, współfinansowane przez UE oraz Powiat Brzeski.

Szkolny lider projektu w ZS w Czchowie  – Renata Łątka - Mleczko.

 

Plan na rok 2020

Rok 2019 – Podsumowanie Projektu

 

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł