Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

Przez 3 najbliższe lata (w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2023 r.) Powiat Brzeski będzie realizował projekt „Fachowcy w swojej branży” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Grupę docelową stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych a także uczniowie technikum oraz szkół branżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski. Wartość projektu wynosi 4 081 441 zł., w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - 3 645 164 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprzez zwiększenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szansę na rynku pracy, utworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni, staże, a także rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt ma także za zadanie dostosować system kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z lokalnymi pracodawcami uczniowie będą mieli znacznie ułatwiony start na rynku pracy.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • organizacja kursów zawodowych dla nauczycieli i uczniów,
  • staże zawodowe,
  • stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
  • studia podyplomowe dla nauczycieli.

Oprócz tego projekt przewiduje doposażenie specjalistycznych pracowni do nauki przedmiotów zawodowych.

Projekt  współfinansowany  w ramach RPO WM 2014-2020,

10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,

Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Renata Łątka – Mleczko

Szkolny lider projektu w ZS w Czchowie

 

Załączniki

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna