Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2020-01-25    
Menu: Menu główne >> Wolontariat

Wolontariat

 

Motto:
Ludzie postępują nierozumnie nielogicznie i samolubnie - kochaj ich mimo wszystko.
Jeżeli czynisz dobro oskarżą Cię o egocentryzm - czyń dobro mimo wszystko.
Jeżeli odnosisz sukcesy zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów - odnoś sukcesy mimo wszystko.
To co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy - buduj mimo wszystko.
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twojej pomocy, mogą Cię jednak zaatakować gdy im pomagasz - pomagaj mimo wszystko.
Dając światu najlepsze co posiadasz otrzymujesz ciosy - dawaj światu najlepsze co posiadasz, mimo wszystko.

Tekst wyryto na ścianie jednego z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie.

 

Wstęp


Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół w Czchowie rozpoczęło działalność z dniem 01.01.2007r.
Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele i pedagog szkolny z ZS w Czchowie ( mgr Małgorzata Karpiel, mgr Renata Łątka - Mleczko, mgr Bożena Kusion, mgr Marta Sacha).
Opieką członków Koła Wolontariuszy objęte będą osoby w podeszłym wieku i osoby chore.
SKW będzie podejmować współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się wolontariatem.
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi odbywa się w oparciu o podpisywane porozumienia.
Do Szkolnego Koła Wolontariatu należeć mogą uczniowie i absolwenci ZS w Czchowie.
Praca Szkolnego Koła Wolontariatu będzie dokumentowana w następujący sposób:

 • harmonogram i tematyka spotkań,
 • konspekty zajęć,
 • karty wycieczek,
 • listy obecności,
 • zaświadczenia,
 • zdjęcia,

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:


 • uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby ludzi żyjących wokół nas,
 • zawieranie wartościowych, głębokich przyjaŸni,
 • nabywanie i kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i obywatelskich,
 • wskazywanie sposobów i inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • podnoszenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami i problemami dnia codziennego,
 • zacieśnianie więzi między uczniami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym,
 • kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności,
 • kształtowanie umiejętności działania w zespole,
 • wzbogacanie uczniów i szkoły o nowe doświadczenia, poszerzanie tradycji szkolnych,
 • tworzenie warunków ułatwiających samorealizację i rozwój zainteresowań uczniów,
 • współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.

 

Metody działań Szkolnego Koła Wolontariatu:

 

 • metody aktywizujące,
 • metody słowne, podające,
 • metody działalności praktycznej.
 • Formy pracy Szkolnego Koła Wolontariatu:
 • praca z całym zespołem,
 • praca w małych grupach,
 • praca indywidualna.

 

Prawa wolontariusza:


Wolontariusz ma prawo do zawarcia porozumienia z podmiotem, na rzecz którego wykonuje świadczenia.
Korzystający ze świadczeń wolontariusza na jego prośbę musi wydać pisemne zaświadczenie o zakresie i jakości wykonywanej przez wolontariusza pracy.
Każdy wolontariusz, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ma prawo do ubezpieczenia w tym zakresie.
Wolontariusz ma prawo być poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanym świadczeniem.
Wolontariusz powinien być informowany o swoich prawach i obowiązkach.
Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z członkowstwa w Szkolnym Kole Wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów.
Obowiązki wolontariusza:
Ustawa nie nakłada na wolontariusza szczególnych obowiązków. Jedynie artykuł 43 mówi o tym, że wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na członkowstwo w SKW.
Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach SKW.
Wolontariusz ma obowiązek respektować Kodeks Etyczny Wolontariusza, Kartę Wolontariusza oraz wewnętrzne zasady Szkolnego Koła Wolontariatu.


Cechy wolontariusza:

 

 • chęć do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasem wolnym,
 • odwaga, optymizm, wrażliwość, sumienność, odpowiedzialność,
 • nie szkodzi sobie i innym,
 • wysoka kultura osobista,

 
Zadania wolontariuszy:


Wolontariusz działa zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r., w oparciu o Kartę Wolontariusza oraz Kodeks Etyczny Wolontariusza. ( w załączeniu).
Czynna współpraca ze Szpitalem w Czchowie oraz Domem Pomocy Społecznej w Tarnowie (odwiedziny, modlitwy, rozmowy, karmienie, drobne zabiegi kosmetyczne).
Wspieranie akcji - Góra Grosza - na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka oraz innych inicjatyw podejmowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Pomoc osobom starszym ze środowiska lokalnego.
Obchodzenie Dnia Chorego oraz Dnia Wolontariatu połączonego z nagradzaniem najbardziej aktywnych członków SKW.
Przygotowywanie okolicznościowych upominków i części artystycznych dla podopiecznych np. z okazji świąt.
Podejmowanie własnej aktywności - współpraca z Samorządem Uczniowskim, PCK, organizowanie imprez i akcji prozdrowotnych.
Zasadzenie i pielęgnowanie żonkili nadziei.


Nagradzanie wolontariuszy:


Pochwała opiekuna z wpisem do dziennika szkolnego,
Pochwała dyrektora szkoły,
Dyplom uznania, Wolontariusz Wielkiego Serca,
List gratulacyjny do rodziców.


Rekrutacja i spotkania:


Akcja informująca uczniów o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu - gazetka ścienna, strona internetowa, radiowęzeł, informowanie uczniów w klasach o SKW przez wychowawców,
Rozmowy czynnych wolontariuszy ze znajomymi i zachęcanie ich do współpracy,
Spotkania członków SKW odbywają się w ustalonych zgodnie z harmonogramem terminach oraz doraĽnie w razie konieczności,
Organizowane są spotkania z przedstawicielami Fundacji Mam marzenie oraz z aktywistami ruchu wolontariackiego.
Zadania opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu:
Utrzymanie stałego kontaktu z Fundacją Równać Szanse oraz innymi instytucjami, które niosą pomoc ludziom starym i chorym.
Organizowanie spotkań SKW według przyjętego harmonogramu oraz spotkań doraĽnych w razie takiej potrzeby.
Zapoznawanie członków SKW z planowanymi działaniami i przydzielanie zadań do wykonania konkretnym osobom.
Organizowanie pomocy dla osób najbardziej potrzebujących mieszkających w okolicy szkoły.
Organizowanie wspólnie z członkami SKW Dnia Wolontariatu.
Czuwanie nad aktualizacją gazetki, strony WWW Szkolnego Koła Wolontariatu.
Przygotowywanie sprawozdań z działalności Koła.
Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości, rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie pracy.
Opiekunowi nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem.
 

Kodeks Etyczny Wolontariusza
 

Wolontariusz powinien:

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądŸ zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcja, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
ZnajdĽ dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Karta Wolontariusza


Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się.

Wolontariusz powinien:

 • mieć jasno określony zakres obowiązków;
 • zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;
 • wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 • mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
 • być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
 • mieć satysfakcję z własnej aktywności;
 • przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.
   

Program Szkolnego Koła Wolontariatu Opracowały: Małgorzata Karpiel, Bożena Kusion, Renata Łątka- Mleczko, Marta Sacha