Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2018-08-21    

Egzamin maturalny dla absolwentów roku szkolnego 2017/2018


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie informuje, że wstępne pisemne  deklaracje maturalne należy złożyć do nauczyciela wychowawcy do dnia 30 września br. 

Informuje się, że tegoroczny absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

3. w części pisemnejjeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie

 

Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych powyżej.

Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach                   i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, składa dyrektorowi szkoły  wniosek o dostosowanie egzaminu wraz z kserokopią opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, zaświadczeniem lekarskim lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.

Dyrektor