Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2020-01-21    
Menu: Menu główne >> "100 km na 100-lecie PCK"

"100 km na 100-lecie PCK"

Regulamin akcji:

„100 km na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

§1

1.       Organizatorem akcji jest Szkolne Koło PCK działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187

2.       Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz w przypadku rywalizacji grupowej jest uczniem lub nauczycielem ZSP w Czchowie, a w przypadku rywalizacji indywidualnej, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Endomondo,  dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: www.endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji pn.: „100km na 100-lecie PCK’

a)      rejestracja Uczestników odbywa się przez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła;

b)      uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne;

c)       każdy Uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność;

d)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w akcji;

e)      Organizator akcji nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia

f)       Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy Endomondo;

g)      każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji;

h)      Organizator akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania akcji, jak i po jej zakończeniu.

§2

1.       Akcja trwać będzie w okresie:

a)      Grupowa (oddziałowa): 21.03.2019r - 21.06.2019r

b)      Indywidualna: 21.03.2019r - 30.09.2019r

       §3

1.       Warunki przystąpienia do Akcji:

a.       W kategorii grupowej Uczestnikami  mogą zostać uczniowie i nauczyciele ZSP w Czchowie

b.      W kategorii indywidualnej akcja przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Czchów i społeczności szkolnej ZSP w Czchowie. W tym wypadku konieczne jest zainstalowanie aplikacji Endomondo oraz rejestracja w rywalizacji o nazwie: „100 km na 100-lecie PCK”

       §4

1.       Rywalizacja będzie się obywać w dwóch kategoriach:

a.       Grupowej (oddziałowej w ZSP Czchów)

b.      Indywidualnej (z podziałem na kobiety i mężczyzn)

2.       Obie grupy obejmują rywalizację w bieganiu

3.       Uczestnik w kategorii indywidualnej jest zobowiązany do upublicznienia swoich treningów w rywalizacjach w celu umożliwienia ich weryfikacji i wykluczeniu oszustwa:

Zakładka Ustawienia > Prywatność > Widoczność treningu – PUBLICZNA

Zakładka Ustawienia > Prywatność > Czas trwania i prędkość - PUBLICZNA

Zakładka Ustawienia > Prywatność > Widoczność treningów z przemieszczeniemPUBLICZNA

4.       Tytuł najlepszego biegacza/ biegaczki gminy Czchów otrzyma osoba, która do końca akcji przebiegnie największą ilość kilometrów.

5.       Tytuł najbardziej aktywnej klasy otrzyma klasa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, która w czasie trwania akcji przebiegnie wspólnie największą ilość kilometrów.

W rywalizacji grupowej obowiązywać będzie następujący przelicznik: ilość uczniów w klasie/ilość przebiegniętych kilometrów. WAŻNE: w rywalizacji można brać udział w czasie zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego lub innych lekcji za zgodą nauczyciela.  Nauczyciel potwierdza przebiegnięty dystans.

6.       Brak ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.

7.       Ogłoszenie wyników nastąpi:

a)      W rywalizacji grupowej w miesiącu wrzesień 2019r

b)      W rywalizacji indywidualnej w miesiącu październik 2019r

8.       Dla Uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

§5

1.       Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.

2.       Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.

3.       Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.

§6

1.       Postanowienia końcowe:

a)      Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji